Geoportal powiatu buskiego
Pomoc      www.powiat.busko.pl   Strona główna

Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Granice gmin
Granice obrębów
Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Działki Ewidencyjne
Granice Działek
Numery Działek
Raster ewidencji gruntów
Nr pkt. granicznych
Kontury i użytki (wektor)
Budynki
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Osnowy geodezyjne
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa
Ortofotomapa
2018 (1:2000)
2015 (1:2000)
2009 (1:2000)
2004 (1:2000)
2003 (1:5000)
OpenStreetMap >Info<
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (SIPWS)
MPZP - aktualne
MPZP - w trakcie opracowywania
MZP Busko
Linie zabudowy
Granice planów
Przeznaczenie terenu
MZP Pacanów
Linie zabudowy
Granice planów
Przeznaczenie terenu
MZP Solec
Linie zabudowy
Granice planów
Przeznaczenie terenu
MZP Stopnica
Linie zabudowy
Granice planów
Przeznaczenie terenu
MZP Tuczępy
Linie zabudowy
Granice planów
Przeznaczenie terenu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SIPWS)
SUIKZP - aktualne
SUIKZP Busko
Linie zabudowy
Granice planów
Przeznaczenie terenu
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GDOŚ
Obszary Chronionego Krajobrazu (w weryfikacji)
Obszary Specjalnej Ochrony
Parki Krajobrazowe (w weryfikacji)
Parki Narodowe (w aktualizacji)
Rezerwaty
Specjalne Obszary Ochrony
Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe (w weryfikacji)
Inne - Busko-Zdrój
obszar rewitalizacji
strefa konserwatorska
strefa ochrony uzdrowiskowej

Zmiana kolejności i przezroczystości

Uwagi prawne

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg